Skip to content

  Formularz rezerwacji English&Skateboard

  Dane o uczestniku

  Imię i nazwisko:

  Wiek:

  Szkoła:

  Choroby:

  Leki:

  Dieta:

  Czy dziecko wymaga szczególnej diety?

  W przypadku diety specjalnej zostanie doliczona kwota 50PLN to ceny końcowej półkolonii

  Proszę podać szczegóły diety

  Produkty:

  Uwagi dodatkowe:

  Dane o opiekunach

  Imiona i nazwiska rodziców:

  Telefony kontaktowe do rodziców:

  Adres email:

  Adres zamieszkania:

  Osoba uprawniona do odebrania dziecka:

  Upoważnienie należy podpisać pierwszego dnia danego turnusu w biurze British School Wawer.

  Informacje ogólne

  Skąd dowiedzieli się Państwo o naszych półkoloniach?

  Czy znałem szkołę językową British School Wawer wcześniej?

  Czy informacje na stronie o półkoloniach były dla Pana/Pani zrozumiałe?

  Karta półkolonisty

  Czy zamierza Pan/Pani przyprowadzać dziecko na świetlicę?

  W jakich godzinach zamierza Pan/Pani przyprowadzać dziecko na półkolonie?

  W jakich godzinach zamierza Pan/Pani odbierać dziecko/ dzieci?

  Czy zamierza Pan/Pani odbierać dziecko prosto ze skateparku/basenu, około godziny 16:00

  W jaki sprzęt wyposażone jest dziecko?

  możliwość wielokrotnego wyboru

  dziecko posiada kaskdziecko posiada ochraniaczedziecko posiada deskorolkędziecko nie posiada żadnego sprzętu, proszę o bezpłatne zarezerwowanie sprzętu

  Faktura VAT?

  Proszę podać dane do faktury

  Twoje zgody

  "Oświadczam, że jestem rodzicem / prawnym opiekunem dziecka i że wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-językowych organizowanych przez British School Wawer. Jednocześnie mam świadomość, że uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-językowych może skutkować ryzykiem kontuzji lub wypadku. Tym samym w przypadku zaistnienia wypadku upoważniam organizatorów i pracowników firmy British School Soszyńscy SpJ do udzielenia mojemu dziecku wymaganej pomocy przedmedycznej zgodnie z ich najlepszą oceną oraz jeśli będzie to wymagane wezwania lekarza lub odwiezienia dziecka do przychodni."

  "Jednocześnie oświadczam, że przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za wypadki i inne zdarzenia losowe, które mogłyby wywołać jakąkolwiek szkodę w związku z udziałem naszego dziecka w zajęciach rekreacyjno-językowych w sytuacjach, kiedy dziecko nie reaguje na upomnienia wychowawcy półkolonijnego lub instruktora sportu na temat niebezpiecznych sytuacji zagrażających jego/jej zdrowiu lub życiu lub zdrowiu i życiu innych uczestników półkolonii. To samo dotyczy sytuacji, kiedy dziecko nie stosuje się do Regulaminu British School Wawer, Regulaminu Shark Team oraz Regulaminu OSiR Wawer. Każde dziecko zostanie zaznajomione z w/w Regulaminami 1. dnia półkolonii."

  "Oświadczam, że wiadomym mi jest fakt, że dziecko moje posiada ubezpieczenie NNW, które obejmuje ochroną uczniów przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, w szkole, w domu, na wakacjach i na feriach."

  "W związku z zapisaniem syna/córki na półkolonie w wybranym terminie, zgodnie z aktualną ofertą British School Wawer, zobowiązuje się do przelania na poczet British School Wawer opłaty za półkolonie na konto Szkoły: British School Soszyńscy Sp. J.
  Nr konta: 12114020040000380277423247 do 5 dni roboczych od dnia rezerwacji miejsca, w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka, nazwę turnusu i datę (Np, Jan Kowalski, ‘English&Swim’, 26.08-30.08.2019 )."

  "Zdaję sobie sprawę, że pełna rezerwacja miejsca następuję tylko w przypadku wypełnionego formularza na stronie oraz opłacenia w całości turnusu do 5 dni od rezerwacji. Kolejność wpłat będzie decydowała o zapisie Dziecka."

  "Akceptuję fakt, iż British School Wawer zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w każdej chwili z powodu niedostatecznej ilości uczestników i odesłania pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta do 7 dni roboczych od odwołania turnusu na wskazane przez Klienta konto."

  "Rozumiem, że w związku z zapisaniem Dziecka na półkolonie zobowiązuje się do przyprowadzania Dziecka na czas i odbierania przed godziną 17:30 – w przypadkach nagłych zobowiązuję się powiadomić szkołę telefonicznie."

  "Akceptuje fakt, iż w przypadku chęci rezygnacji z półkolonii przed ich rozpoczęciem zostaną mi zwrócone przez British School Wawer 50% kwoty wyjściowej za jeden turnus, czyli 375,00 zł. Jeśli Klient rezygnuje z więcej niż jednego turnusu, kwota w wysokości 50% będzie odliczana oddzielnie od każdego turnusu."

  "Akceptuje fakt, iż w przypadku chęci rezygnacji z półkolonii w trakcie ich trwania, zostanie mi zwrócone 20% od wpłaconej kwoty za dany turnus po wcześniejszym odliczeniu opłaty za dni już zrealizowane przez uczestnika półkolonii."

  "Akceptuje fakt, że w sytuacjach nagłych i niezależnych od Organizatora półkolonii, plan ramowy półkolonii może ulec niezbędnej zmianie."

  "Oświadczam, że wiem, iż Opiekunowie i Organizatorzy nie mogą podawać żadnych leków Uczestnikom półkolonii."

  "Zobowiązuje się do przekazania Organizatorom wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia Uczestnika tj., alergie, uczulenie, specjalna dieta, choroby przewlekłe, stan zdrowia fizyczny i psychiczny, zdiagnozowane dolegliwości itd."

  "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę British School Soszyńscy Spółka Jawna (dalej zwaną Administratorem), ul. Stołeczna 252, 05-074 Józefin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408302, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522117852, REGON: 145968232. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w ww. półkoloniach.
  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  Odbiorcami danych jest Administrator.
  Adres email, do którego mogę zwrócić się o usunięcie danych: kontakt@britishwawer.pl."

  "Ja niżej podpisany, będąc rodzicem / prawnym opiekunem dziecka wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach nauki jazdy na deskorolce organizowanych przez Board4All Anna Daab Herra."

  "Jednocześnie mam świadomość, że uczestnictwo w zajęciach na deskorolce wymaga ruchu i może skutkować ryzykiem kontuzji."

  "Zdaję sobie sprawę, że z racji uprawianego sportu jakim jest deskorolka, istnieje duże ryzyko odniesienia kontuzji. Bez względu na ostrożność trenerów oraz uczestników szkolenia ryzyko to nie może być wyeliminowane. Ryzyko to zawiera kontuzje."

  "Tym samym w przypadku zaistnienia wypadku upoważniam organizatorów i pracowników firmy Board4All Anna Daab Herra do udzielenia mojemu dziecku wymaganej pomocy przedmedycznej zgodnie z ich najlepszą oceną oraz jeśli będzie to wymagane wezwania lekarza."

  "Jednocześnie oświadczam, że przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za wypadki i inne zdarzenia losowe, które mogłyby wywołać jakąkolwiek szkodę w związku z udziałem naszego dziecka w zajęciach rekreacji ruchowej jakimi jest nauka jazdy na deskorolce. Dotyczy to sytuacji, kiedy dziecko nie stosuje się do poleceń instruktora sportu i narusza Regulamin OSiR Anin."

  "Oświadczam, że wiadomym mi jest, że forma rekreacji polegająca na jeździe na deskorolce nie jest uregulowana żadnym szczególnym przepisem prawa, brak jest określonych prawem wymogów, kwalifikacji i szczegółowej charakterystyki wymagań co do szczególnych uprawnień trenerskich w przedmiotowej dyscyplinie, a zajęcia prowadzić będą osoby doświadczone, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w uprawianiu deskorolki i posiadający uprawnienia pracy z dziećmi i młodzieżą."

  "Zobowiązujemy się do zapewnienia naszemu dziecku obowiązkowego elementu wyposażenia jakim jest kask i ochraniacze."  Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć z angielskiego, treningów sportowych oraz innych atrakcji organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, szkolnym fanpage’u oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły.


  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody