Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2018r. a dla Użytkowników zarejestrowanych do dnia 26 kwietnia 2018r. obowiązuje z dniem 10 maja 2018 r. i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu znajdującego się pod adresem URL: regulamin. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację także załącznika dołączonego – Polityki Prywatności.
 2. Administratorem danych jestBritish School Wawer Soszyńska SPÓŁKA JAWNA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000562236 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS), z siedzibą w Warszawie, ul. V Poprzeczna 5a, 04-611 Warszawa , NIP: 9522137553, REGON: 361728621. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zostało zastąpione określeniem „Ty”,  „Usługodawca” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. W przypadku osób, które odwiedzają Serwis, ale nie są Użytkownikami, postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją dostępną w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków.
 6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie Rejestracji, logowania, korzystania z Aplikacji (SSL).
 7. Obsługa Płatności odbywa się poza Aplikacją. Dane osobowe lub/i dane kartowe potrzebne do dokonania Płatności zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności. Na potrzeby rozliczeń, w Aplikacji zapisywane są dane do faktury.
 8. Dane osobowe podawane w Aplikacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Właściciela Konta i Administratora Konta lub uprawnionych osób po stronie Usługodawcy.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
   • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli dokonałeś zakupu w sklepie internetowym.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@britishwawer.pl.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 11. Korzystamy z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na twoim komputerze i korzystając z jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia nam dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do twoich indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Posiadasz możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres naszego funkcjonowania, a w rezultacie możesz doprowadzić do niewłaściwego funkcjonowania naszego serwisu. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce plików cookies.
 12. Niniejszy dokument dotyczy jedynie naszego serwisu. W naszym serwisie możesz znaleźć odnośniki do innych stron WWW. Nie mamy wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW,  na które będziesz wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie innego Serwisu. Wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach naszego Serwisu na inne strony WWW powinieneś zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.

§3. Newsletter

 1. Osoba zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera.
 2. Newsletter wysyłany jest e-mailem.