Formularz rezerwacji kursu letniego 2019

  Dane o uczestniku

  Imię i nazwisko:

  Wiek:

  Poziom z testu:

  Termin kursu:

  Dane kontaktowe

  Telefony kontaktowe:

  Adres email:

  Adres zamieszkania:

  Informacje o kursie

  Skąd dowiedzieli się Państwo o naszych kursach?

  Czy znałem szkołę językową British School Wawer wcześniej?

  Czy informacje na stronie o kursie były dla Pana/Pani zrozumiałe?

  Czy interesuje Pana/Panią skorzystanie z kursu tylko przez miesiąc?

  Twoje zgody

  "W związku z zapisaniem na kurs letni w wybranym terminie, zgodnie z aktualną ofertą British School Wawer, zobowiązuje się do przelania na poczet British School Wawer opłaty za kurs na konto Szkoły: British School Wawer Soszyńska Sp. J. Nr konta: 38 1090 1753 0000 0001 3072 5630 do 5 dni roboczych od dnia rezerwacji miejsca, w tytule wpisując imię i nazwisko nazwę i termin kursu."

  " Oświadczam również, iż nie będę rościł zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów, jeśli z przyczyn osobistych, niezależnych od British School Wawer zmuszony będę do rezygnacji z letniego kursu w trakcie jego trwania. Rozumiem, że jeśli zrezygnuje z kursu przed jego rozpoczęciem zostaną mi zwrócone, w ciągu 7 dni roboczych od złożonej przeze mnie pisemnej rezygnacji z kursu, w Biurze Szkoły, na wskazane przeze mnie konto bankowe, wpłacone pieniądze pomniejszone przez Organizatora o stałą kwotę 100,00 zł. "

  " Deklaruje, iż wiem, że mogę dokupić dodatkowe kursy na pozostałe miesiące. "

  " Akceptuję fakt, iż British School Wawer zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w każdej chwili z powodu niedostatecznej ilości uczestników i odesłania pełnej kwoty tzn. niewykorzystanej, wpłaconej przez Klienta do 7 dni roboczych od odwołania turnusu na wskazane przez Klienta konto.""

  " Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego /mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, szkolnym fanpage’u, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły."

  " Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia". "

  " Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę British School Wawer Soszyńska Spółka Jawna, ul. V Poprzeczna 5a, 04-611 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000562236, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522137553, REGON: 361728621. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Adres email, do którego mogę zwrócić się o usunięcie danych: kontakt@britishwawer.pl. "